روش رفتار با کودکان دوقلو

مقدمه داشتنفرزنداندوقلووسهقلویکموهبتازجانبخداونداست،اماممکناستابتداوقتیصاحبفرزنددوقلوشدیدکمی‌دچارترسشویدوتصورکنیدکهنگهداریوتأمیننیازهایآنهادشواراست. البتهاینموضوعکاملاًواضحاستکهنگهداریازیکنوازدکاردشواریاستچهبرسدبهدویاسهتا. امابابهکارگیریایننکاتسادهمی‌توانیدازبزرگکردنونگهدارینوزادانخودلذتببرید.● خجالتنکشید،کمکبگیرید درروزهاییکهاحساسخستگیمی‌کنیدیابایدکارهایدیگریانجامدهید،می‌توانیدازدوستانیاپدرومادرخودبخواهیدبهخانهشمابیایندوچندساعتیمراقبنوزادانشماباشند.● برنامه‌ریزیرابهخاطربسپارید دنبالکردنرفتارهایمتفاوتنوزادانمی‌تواندروزوشبشماراخستهکنندهوعذاب‌آورکند،بنابراینباداشتنیکبرنامه‌ریزیصحیحسعیکنیدکاستی‌هاونقص‌هاراتاحدامکانبرطرفکنید. مثلااگریکیازدوقلوهاازخواببیدارشد،دیگریراهمبیدارکنیدوبههردویآنهادریکزمانغذابدهید. اجازهدهیدتابچه‌هابهبرنامهریزیشماعادتکنند.● کدامیکازایندوبایداولشیربخورد؟ گاهیاوقاتیکیازدوقلوها
/ 0 نظر / 10 بازدید
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست