روش رفتار با کودکان دوقلو

مقدمه

داشتنفرزنداندوقلووسهقلویکموهبتازجانبخداونداست،اماممکناستابتداوقتیصاحبفرزنددوقلوشدیدکمیدچارترسشویدوتصورکنیدکهنگهداریوتأمیننیازهایآنهادشواراست. البتهاینموضوعکاملاًواضحاستکهنگهداریازیکنوازدکاردشواریاستچهبرسدبهدویاسهتا. امابابهکارگیریایننکاتسادهمیتوانیدازبزرگکردنونگهدارینوزادانخودلذتببرید.
خجالتنکشید،کمکبگیرید
درروزهاییکهاحساسخستگیمیکنیدیابایدکارهایدیگریانجامدهید،میتوانیدازدوستانیاپدرومادرخودبخواهیدبهخانهشمابیایندوچندساعتیمراقبنوزادانشماباشند.
برنامهریزیرابهخاطربسپارید
دنبالکردنرفتارهایمتفاوتنوزادانمیتواندروزوشبشماراخستهکنندهوعذابآورکند،بنابراینباداشتنیکبرنامهریزیصحیحسعیکنیدکاستیهاونقصهاراتاحدامکانبرطرفکنید. مثلااگریکیازدوقلوهاازخواببیدارشد،دیگریراهمبیدارکنیدوبههردویآنهادریکزمانغذابدهید. اجازهدهیدتابچههابهبرنامهریزیشماعادتکنند.
کدامیکازایندوبایداولشیربخورد؟
گاهیاوقاتیکیازدوقلوها

/ 0 نظر / 11 بازدید