پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

روش رفتار با کودکان دوقلو

مقدمه داشتنفرزنداندوقلووسهقلویکموهبتازجانبخداونداست،اماممکناستابتداوقتیصاحبفرزنددوقلوشدیدکمی‌دچارترسشویدوتصورکنیدکهنگهداریوتأمیننیازهایآنهادشواراست. البتهاینموضوعکاملاًواضحاستکهنگهداریازیکنوازدکاردشواریاستچهبرسدبهدویاسهتا. امابابهکارگیریایننکاتسادهمی‌توانیدازبزرگکردنونگهدارینوزادانخودلذتببرید.● خجالتنکشید،کمکبگیرید درروزهاییکهاحساسخستگیمی‌کنیدیابایدکارهایدیگریانجامدهید،می‌توانیدازدوستانیاپدرومادرخودبخواهیدبهخانهشمابیایندوچندساعتیمراقبنوزادانشماباشند.● برنامه‌ریزیرابهخاطربسپارید دنبالکردنرفتارهایمتفاوتنوزادانمی‌تواندروزوشبشماراخستهکنندهوعذاب‌آورکند،بنابراینباداشتنیکبرنامه‌ریزیصحیحسعیکنیدکاستی‌هاونقص‌هاراتاحدامکانبرطرفکنید. مثلااگریکیازدوقلوهاازخواببیدارشد،دیگریراهمبیدارکنیدوبههردویآنهادریکزمانغذابدهید. اجازهدهیدتابچه‌هابهبرنامهریزیشماعادتکنند.● کدامیکازایندوبایداولشیربخورد؟ گاهیاوقاتیکیازدوقلوها
/ 0 نظر / 10 بازدید